Відділ освіти Самарської районної у місті Дніпропетровську ради


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум
Календар - Українська, Calendian

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Про районну організацію профспілки працівників освіти

 Положення
про Самарську районну організацію профспілки працівників освіти і науки України


 
1. Загальні положення
 
     1.1. Самарська районна  організація Профспілки працівників освіти і науки України (далі – районна  організація Профспілки) є добровільним об’єднанням  профспілкових організацій галузевої  Профспілки, що діє на території Самарського району м. Дніпропетровська.
     1.2. Самарська районна  організація Профспілки працівників освіти і науки України легалізована 15 вересня 1999 року на підставі статті 16 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».
     1.3. Районна  організація Профспілки набула статусу юридичної особи на підставі Статуту легалізованої всеукраїнської Профспілки працівників освіти і науки України
     1.4. Самарська районна  організація Профспілки працівників освіти і науки України є членом Дніпропетровської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України.
     1.5. Районна  організація Профспілки керується в своїй діяльності Конституцією, Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», чинним законодавством України, Статутом Профспілки  працівників освіти і науки України, цим Положенням, рішеннями центральних органів Профспілки, Федерації профспілок України. 
     1.6. Районна  організація Профспілки здійснює свої повноваження і бере на себе зобов’язання через свій виборний орган – комітет.
     1.7. Районна  організація Профспілки незалежна від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітна і не підконтрольна.
     1.8. Районна  організація Профспілки будує свої відносини з органами державної влади, місцевого самоврядування, роботодавцями на принципах самостійності, рівності, взаєморозуміння, гласності та законності.
     1.9. Районна організація Профспілки організовує і здійснює свою діяльність з метою об’єднання і координації спільних дій первинних, територіальних профспілкових організацій щодо представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав і інтересів членів Профспілки в органах державної влади, місцевого самоврядування, у роботодавців та їх об’єднаннях.   
     1.10. Юридична та фактична адреса: 49112, м. Дніпропетровськ, вул. Космонавта Волкова , буд. № 21. 
 
 
2. Органи районної організації профспілки
     2.1. Керівними та виборними органами обласної організації Профспілки є:
     2.1.1. конференція;
     2.1.2. районний комітет;
     2.1.3. президія.
     2.2. Вищим органом районної організації Профспілки є конференція, яка проводиться не рідше одного разу на 5 років.
     Конференція скликається районним комітетом. Про дату проведення і порядок денний конференції оголошується в термін, встановлений районним комітетом. Норма представництва та порядок виборів делегатів на конференцію встановлюється районним комітетом.
     2.3. Конференція є правомочною, якщо в її роботі беруть участь не менш як 2/3 обраних делегатів.
     2.4. Рішення конференції приймаються більшістю голосів делегатів, присутніх на її засіданні, за умови наявності кворуму, крім рішення стосовно ліквідації або реорганізації районної організації Профспілки, яке приймається двома третинами делегатів.
     2.5. Позачергова конференція скликається за ініціативою районного комітету або на вимогу не менше 1/3 членів профспілки, які об’єднуються районною організацією, чи на вимогу обласного комітету Профспілки.
     2.6. Конференція: 
     2.6.1 визначає основні напрями діяльності районної організації, виходячи з повноважень, передбачених Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», інших повноважень, визначених законодавством України, статутних завдань Профспілки, рішень її центрального комітету;
     2.6.2 заслуховує повідомлення мандатної комісії про повноваження делегатів конференції, приймає відповідне рішення з цього питання;
     2.6.3 заслуховує звіт про діяльність районного комітету, дає оцінку його роботі, заслуховує та затверджує звіт ревізійної комісії;
     2.6.4 обирає районний комітет, делегатів на обласну конференцію Профспілки, міжспілкові конференції, делегує представників до складу керівних органів Профспілки та міжспілкових профоб’єднань;
     2.6.5 обирає голову районного комітету, визначає його повноваження;
     2.6.6 приймає рішення з питань, пов’язаних із здійсненням права власності на майно районної організації Профспілки відповідно до рішення Центрального комітету Профспілки або Статуту;
     2.6.7 формує пропозиції щодо стратегічних напрямів діяльності Профспілки, змін до її Статуту, інших нормативних документів;
     2.6.8 приймає рішення про вступ до міжспілкових профоб’єднань;
     2.6.9 розглядає інші питання діяльності районної організації;
     2.6.10 має право делегувати районному комітету окремі повноваження для вирішення питань, що належать до компетенції конференції.
     2.7. У період між конференціями роботу районної організації Профспілки організовує районний комітет.
     2.8. Пленуми районного комітету проводяться в міру необхідності, але не рідше двох раз на рік.
     Засідання вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів районного комітету.
     2.9. Рішення районного комітету приймаються більшістю голосів присутніх членів виборного органу за умови наявності кворуму. Форму голосування (відкрите, таємне) визначає районний комітет.
     2.10. Районний комітет підзвітний конференції та Дніпропетровському обласному комітету Профспілки.
     2.11. Районний комітет:      
     2.11.1 спрямовує свою та діяльність профспілкових організацій на виконання статутних завдань Профспілки, рішень її органів та конференції районної організації Профспілки;
     2.11.2 визначає основні напрями діяльності організації на поточний період, виходячи з статутних положень Профспілки, рішень Дніпропетровської  обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України та Центрального комітету Профспілки та конференції обласної організації;
     2.11.3 приймає рішення про скликання конференції;
     2.11.4 затверджує дату, порядок денний конференції, встановлює норму представництва і порядок виборів делегатів, розглядає документи, що вносяться на розгляд конференції;
     2.11.5 визначає позицію профспілкових організацій при веденні колективних переговорів та основні пропозиції щодо змісту Угоди з відділом  освіти Самарської районної у м. Дніпропетровську ради, надає допомогу профспілковим організаціям при укладанні колективних договорів;
     2.11.6 заслуховує інформації про роботу президії;
     2.11.7 заслуховує інформації керівників нижчих за підпорядкуванням організаційних ланок  Профспілки по виконанню рішень органів Профспілки та районної організації Профспілки;
     2.11.8 розглядає та затверджує бюджет районної організації Профспілки, щорічно заслуховує звіт про його виконання;
     2.11.9 скасовує рішення виборних органів нижчих за рівнем профспілкових організацій, якщо їх прийнято з порушенням законодавства України, Статуту Профспілки та рішень її органів;
     2.11.10 приймає рішення та організовує масові акції на захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників відповідно до чинного законодавства;
     2.11.11 координує діяльність профспілкових організацій, контролює виконання ними статутних вимог, сприяє вирішенню конфліктів у профорганізаціях та між ними;
     2.11.12 приймає рішення про позбавлення права голосу на засіданнях виборного органу і президії тих профспілкових організацій, які не сплачують відрахувань від профвнесків обласній організації або сплачують їх у розмірі, нижчому від встановленого без поважних причин протягом трьох місяців;
     2.11.13 здійснює інші функції за рішенням конференції, а також функції, делеговані йому первинними та територіальними організаціями профспілки;
     2.11.14 має право делегувати окремі повноваження президії для вирішення питань, що належать до компетенції обласного комітету;
     2.11.15 обирає заступника (заступників) голови районного комітету;
     2.11.16 приймає рішення про створення й ліквідацію власних підприємств, установ, організацій відповідно до законодавства України.
     2.12. У період між засіданнями районного комітету постійно діючим органом районної організації Профспілки є президія.
     2.13. Президія обирається із складу районного комітету на період його повноважень на першому засіданні. Кількісний склад президії визначається районним комітетом. До її складу за посадою входять голова і заступник (заступники) голови виборного органу районної організації Профспілки.
     2.14. Засідання президії проводяться в міру необхідності, але не рідше ніж один раз на два місяці. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше двох третин членів президії.
     2.15. Рішення президії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні її членів за умови наявності кворуму.
     2.16. Президія: 
     2.16.1 спрямовує свою діяльність на організацію виконання рішень вищих органів Профспілки, постанов конференції та районного комітету;
     2.16.2 визначає тактику дії районної організації Профспілки відповідно до поточної соціально-економічної ситуації, готує відповідні пропозиції на розгляд виборного органу, конференції;
     2.16.3 розглядає проекти договорів, угод;
     2.16.4 приймає заяви, звернення до органів державної влади й місцевого самоврядування, домагається виконання висунутих вимог та пропозицій;
     2.16.5 скликає засідання районного комітету, вносить пропозиції щодо порядку денного засідання і часу його проведення, розглядає документи, що виносяться на розгляд районного комітету;
     2.16.6 розглядає питання та подає клопотання районному комітету Профспілки щодо прийняття до районної організації нових організаційних ланок;
     2.16.7 затверджує статути (положення) власних підприємств, установ, організацій призначає і звільняє їх керівників;
     2.16.8 забезпечує координацію і єдність дій організаційних ланок
Профспілки, які входять до складу районної організації;
     2.16.9 спільно з органами управління соціального страхування спрямовує дії профспілкових органів на ефективне використання коштів, проводить роботу щодо оздоровлення членів профспілки та членів їхніх сімей;
     2.16.10 організовує виконання профспілкового бюджету, контроль за
надходженням відрахувань від профвнесків, затверджує штатний розпис апарату районного комітету;
     2.16.11 організовує і координує роботу з питань навчання профспілкових кадрів та активу;
     2.16.12 організовує контроль за додержанням законодавства про працю, наданням членам Профспілки правової допомоги;
     2.16.13 заслуховує інформацію та звіти керівників освіти, навчально-виховних закладів з питань, що стосуються виконання угод, колективних договорів; у необхідних випадках вимагають відповідно до порядку, установленого законодавством, розірвання трудового договору (контракту) з керівником підприємства, установи, організації, якщо він порушує Закон «Про професійні спілки, права та гарантії їх діяльності», законодавства про працю, про колективні договори і угоди;
     2.16.14 організовує та координує роботу з питань культурного обслуговування членів Профспілки, оздоровлення дітей членів Профспілки на базі дитячого заміського оздоровчого табору «Лісова казка» та інших оздоровчих закладів; розвитку масової фізичної культури і спорту, вживає заходів щодо підтримки закладів культури, оздоровлення й відпочинку, спортивних споруд, які утримуються роботодавцями та обслуговують найманих працівників галузі, членів їхніх сімей;
     2.16.15 здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального й колективного захисту;
     2.16.16 організовує роботу щодо проведення звітів і виборів в районній організації Профспілки;
     2.16.17 приймає рішення про порядок преміювання профспілкового активу, профспілкових працівників, надання членам Профспілки матеріальної допомоги, виділення коштів на потреби Профспілки;
     2.16.18 виступає з ініціативою про дострокове припинення повноважень нижчих за підпорядкуванням профспілкових органів, їх голів, приймає рішення про ліквідацію первинних профспілкових організацій, які фактично припинили свою діяльність і зв'язок з вищим за підпорядкуванням профспілковим органом або не сплачують профспілкові внески до вищих за ступенем профспілкових органів протягом більш як 3 місяців, зняття їх з реєстрації та повідомляють про це легалізуючому органу;
     2.16.19 розпоряджається використанням майна, що знаходиться у власності організації Профспілки, та майна загальноспілкової власності,  що знаходиться в управлінні організації Профспілки, управляє підвідомчими та створеними підприємствами, організаціями;
     2.16.20 розпоряджається коштами членських внесків, інших власних коштів, пожертвуваннями громадян, підприємств, установ та організацій або на інших підставах, не заборонених законодавством, переданими у власність Профспілки коштами та іншим майном членами Профспілки, органами державної влади або органами місцевого самоврядування;
     2.16.21 при неможливості з поважних причин виконувати обов’язки одночасно головою і заступниками голови профоргану вищим за ступенем профспілковим органом скликається засідання профоргану, де вирішується питання про керівництво цим органом;
     2.16.22 виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності
профспілкової організації, якщо вони не належать до виключної компетенції
конференції або районного комітету;
     2.16.23 може делегувати окремі свої повноваження голові виборного органу.
     2.17. Голова Самарської районної організації Профспілки працівників освіти і науки України м. Дніпропетровська:
     2.17.1 є головою районного комітету Профспілки за посадою;
     2.17.2 організовує виконання статутних завдань організації, рішень профспілкових органів;
     2.17.3 без довіреності представляє Самарську районну організацію Профспілки працівників освіти і науки України м. Дніпропетровська  та її виборні органи в органах виконавчої влади й місцевого самоврядування, організаціях роботодавців, інших організаціях, засобах масової інформації, може здійснювати будь-які дії в інтересах обласної організації, якщо ці дії не суперечать законодавству;
     2.17.4 робить в необхідних випадках заяви, надсилає звернення і клопотання від імені  Самарської районної організації Профспілки працівників освіти і науки України м. Дніпропетровська;
     2.17.5 скликає засідання президії, районного комітету Профспілки, організовує підготовку необхідних матеріалів;
     2.17.6 головує на пленумах районного комітету Профспілки, засіданнях його президії;
     2.17.7 формує виконавчий апарат районного комітету в межах асигнувань, передбачених бюджетом, затверджує посадові обов’язки працівників виконавчого апарату, організовує їх роботу, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників;
     2.17.8 є розпорядником коштів районного комітету Профспілки в межах асигнувань, передбачених бюджетом та відповідними кошторисами;
     2.17.9 від імені Самарської районної організації Профспілки підписує договори і угоди, організовує контроль за їх виконанням;
     2.17.10 організовує надання практичної допомоги первинним, територіальним профспілковим організаціям у здійсненні статутної діяльності;
     2.17.11 здійснює контроль за ефективністю використання майна організації, діяльністю утворених підприємств, установ та організацій, вносить пропозиції до президії щодо призначення і звільнення їх керівників;
     2.17.12 підписує рішення виборного органу, президії, несе відповідальність за організацію діловодства, достовірність статистичних звітів та інших документів, своєчасне подання їх до вищих профспілкових органів, за збереження документів і передачу їх у встановленому порядку до архіву;
     2.17.13 вносить пропозиції до пленуму районного комітету щодо обрання заступника (заступників) голови;
     2.17.14 виконує інші функції делеговані районним комітетом Профспілки, його президією, якщо вони не є виключною компетенцією конференції, районного комітету, президії;
     2.17.15 розподіл обов’язків між головою і заступником (заступниками) голови Самарської районної організації Профспілки  затверджується на засіданні президії районного комітету Профспілки, у випадку відсутності голови його обов’язки виконує заступник;
     2.18. Звільнення голови виборного органу і його заступника (заступників) за порушення Статуту Профспілки, неналежне виконання посадових обов'язків проводиться відповідно до норм трудового законодавства за рішенням органа який їх обрав.
      Звільнення заступника (заступників) у зв'язку зі скороченням посади проводиться за рішенням районного комітету. Звільнення голови, заступника (заступників) у зв’язку з тривалою (понад чотири місяці) хворобою, невідповідності посаді внаслідок стану здоров'я чи недостатньої кваліфікації проводиться за рішенням районного комітету.
      Рішення про звільнення цих осіб з інших підстав, у тому числі за власним бажанням, приймається президією.
 
 
3. Майно і кошти районної організації профспілки
    3.1. Самарська районна організація Профспілки в особі керівних виборних профспілкових органів володіє і самостійно розпоряджається майном та коштами, які знаходяться у її власності, з метою реалізації статутних цілей і завдань.
     3.2. Реалізація статутних завдань районної  організації Профспілки забезпечується за рахунок:
          1) членських внесків членів профспілки;
          2) відрахувань коштів підприємств, установ, організацій на культурно-масову, фізкультурну й оздоровчу роботу;
          3) безповоротної фінансової допомоги;
          4) добровільних пожертвувань;
          5) пасивних доходів.
     3.3. Розміри відрахувань профспілкових внесків до районної організації Профспілки від первинних профспілкових організацій, які знаходяться на профспілковому обслуговуванні і є організаційними ланками районної організації Профспілки, встановлюються районним комітетом.
     3.4. Кошти, що надходять від членських профвнесків та інших джерел, і кошти, які відраховуються профспілковим органам, витрачаються згідно з кошторисом, затвердженим районним комітетом. Президія надає з профспілкового бюджету членам Профспілки грошову допомогу на оздоровлення, відвідування хворих, здійснює виплати з нагоди професійних свят, днів народження, заохочення профактиву, здійснює відшкодування коштів, затрачених членами профспілки на придбання ліків, оплату юридичних послуг, інших виплат та відшкодувань, звітує про використання коштів.
     3.5. Власністю  Самарської районної організації Профспілки є кошти від надходження членських внесків, майно, будинки, споруди, оздоровчі заклади, обладнання, придбані за рахунок членських внесків, інших власних коштів, пожертвувань громадян, підприємств, установ, організацій або на інших підставах, не заборонених законодавством; передані Профспілці у власність кошти та інше майно членами Профспілки, органами державної влади або органами місцевого самоврядування, майно та кошти, придбані в результаті господарської діяльності створених профспілковими органами підприємств та організацій, сформовані профспілковими органами фонди.
     3.6.  Самарська районна організація Профспілки, її виборні органи мають право вміщувати вільні кошти у банки, створені ними кредитні спілки, підприємства.
     3.7. Профспілкові фонди можуть створюватись на основі членських внесків та інших джерел.Порядок формування і використання цих фондів визначається відповідним профспілковим органом.
     3.8. Майно районної організації Профспілки є її приватною власністю, воно не підлягає розподілу між членами Профспілки і використовується для виконання статутних завдань в інтересах членів Профспілки.
     Право розпоряджатись коштами і майном районної організації Профспілки належить виборним профспілковим органам, які регулярно звітують перед членами Профспілки за їх раціональне використання.
     Передача у володіння та користування юридичним та фізичним особам, відчуження об’єктів власності районної організації Профспілки, її організаційних ланок може мати місце лише на умовах і в порядку визначених рішенням відповідних керівних виборних профспілкових органів. Майно районної організації Профспілки без її згоди може бути відчуженим лише на підставі судового рішення.
     Кошти від реалізації майна Профспілки не є прибутком і спрямовуються на відновлення та розвиток об’єктів власності районної організації Профспілки, на придбання нових об’єктів власності та виконання статутних завдань.
     Порядок передачі, реалізації, списання, обміну основних фондів, умови укладання майнових договорів встановлюються відповідними керівними виборними профспілковими органами.
     Недоторканість і захист прав власності та незалежність фінансової діяльності обласної організації Профспілки гарантується законодавством України.
     3.9. У випадку  виходу із Профспілки її окремих членів кошти і майно не повертається.
 
 
4. Права районної організації Профспілки як юридичної особи
     4.1. Районна організація Профспілки має статус юридичної особи відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» на підставі Статуту легалізованої Профспілки працівників освіти і науки України, має печатку, штамп установленого зразка, бланки та іншу атрибутику, рахунок в банку.
     4.2. Право юридичної особи районна організація Профспілки здійснює через свої виборні органи, що діють у межах прав, наданих їм статутом.
 
 
5. Ліквідація, припинення діяльності обласної організації профспілки
5.1.Районна організація Профспілки може припинити свою діяльність у зв'язку з ліквідацією чи реорганізацією.
     5.2. Ліквідація або реорганізація районної організації здійснюється за рішенням конференції. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин присутніх делегатів конференції за наявності кворуму.
     5.3. У випадку прийняття рішення про ліквідацію районної організації Профспілки конференція призначає ліквідаційну комісію.
     5.4. Припинення, заборона діяльності, ліквідація районної організації як юридичної особи з інших підстав можуть здійснюватись лише за рішенням суду відповідно до законодавства України.
     5.5. У випадку припинення діяльності районної організації Профспілки, її організаційних ланок майно та кошти, що залишаються після проведення всіх необхідних розрахунків, використовуються на статутні чи благодійні цілі згідно з рішенням з’їзду або передаються вищим за ступенем профспілковим органам.   
     5.6. Ліквідація районної організації Профспілки не тягне за собою припинення діяльності її організаційних ланок - первинних, територіальних організацій.