Відділ освіти Самарської районної у місті Дніпропетровську ради


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум
Календар - Українська, Calendian

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Про централізовану бухгалтерію


Положення
про централізовану бухгалтерію відділу освіти
Самарської районної у місті Дніпропетровську ради


                               
1. Загальні положення   
 
     1.1. Централізована бухгалтерія є прогресивною формою організації бухгалтерського обліку,  виконань кошторисів витрат бюджетних установ  на основі    централізації облікових  робіт, вживання сучасної обчислювальної техніки. Централізована  бухгалтерія відділу освіти Самарської в місті Дніпропетровську ради повинна сприяти найбільш ефективному і раціональному використанню державних коштів, що виділяються на освіту, зміцненню матеріально-технічної бази обслуговуваних  установ, оснащенню її сучасними технічними засобами, а також створенню необхідних умов для організації  учбово-виховного процесу. Надалі централізована бухгалтерія відділу освіти Самарської в місті Дніпропетровську ради іменуватиметься "Централізована бухгалтерія".
     1.2. Централізована бухгалтерія організовується на підставі  вирішення сесії міської ради. 
     1.3. Централізована бухгалтерія організовується як самостійний  структурний  підрозділ.
     1.4. Бухгалтерський облік ведеться на підставі розробленого єдиного класифікатора облікових номенклатур по всіх синтетичних і аналітичних рахунках. Кодування первинних документів (інформації) здійснюється в строгій відповідності із структурою і значущістю кодів, приведених в класифікаторах облікових номенклатур.
     1.5. Централізована бухгалтерія веде бухгалтерський облік виконання кошторисів витрат і здійснює систематичний контроль в розрізі кодів функціональної і економічної класифікації витрат, а також в розрізі обслуговуваних установ, веде облік операцій, пов'язаних  з фінансуванням підвідомчої установи (Будинок дитячої творчості), ведучого бухгалтерський облік самостійно.
     1.6. У централізованій бухгалтерії банківські документи (чеки і платіжні доручення), а також витратні касові ордери  і платіжні (розрахунково-платіжні) відомості на заробітну плату  по термінах і сумах виплат з каси (розпорядливі  написи) підписуються  завідуючим відділом освіти, при якій  створена централізована бухгалтерія і головним  бухгалтером. Останні документи, які є підставою  для  видачі грошей, товарно-матеріальних і інших цінностей, а також змінюючі кредитні і розрахункові зобов'язання установ, що обслуговуються централізованою бухгалтерією, підписуються відповідним керівником установи і  головним бухгалтером централізованої бухгалтерії.
     Звідна річна і періодична звітність підписується завідуючим відділом освіти, при якій вона створена, і головним бухгалтером. Документи без підпису головного бухгалтера вважаються недійсними і не приймаються до виконання. Прибуткові касові ордери дійсні за наявності підпису головного бухгалтера.
     1.7. При централізації бухгалтерського обліку за керівниками обслуговуваних установ зберігаються права розпорядників кредитів: укладати договори на постачання товарів і надання послуг і трудові угоди на виконання робіт, які повинні в обов'язковому порядку візуватися головним бухгалтером централізованої бухгалтерії; отримувати в установленому порядку аванси на господарських і інші потреби і вирішувати видачу авансів своїм співробітникам.
     Вирішувати оплату витрат за рахунок асигнувань, передбачених кошторисом, витрачати відповідно до встановлених норм  матеріали, продукти харчування і інші матеріальні цінності на потреби установи. Затверджувати авансові звіти підзвітних осіб, документи по інвентаризації, акти на списання основних фондів (засобів), що прийшли в непридатність, і інших матеріальних цінностей відповідно до положень, що діють; вирішувати інші питання, що відносяться до фінансово-господарської діяльності установ.
 
2. Структура і штати централізованої бухгалтерії
     2.1. Штат централізованої бухгалтерії встановлюється на підставі Типових штатів. 
     2.2. У структурі централізованої бухгалтерії створені наступні групи: фінансова, матеріальна, обліку розрахунків з робітниками і службовцями, обліку розрахунків з батьками за вміст дітей в дитячих установах. 
     2.3. Механізована обробка обліково-звітної документації виробляється на комп'ютерній техніці, наявних в централізованій бухгалтерії. 
     2.4. Централізована бухгалтерія очолюється головним бухгалтером.
     2.5. Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії підкоряється безпосередньо завідуючому відділом освіти.
     2.6. Працівники централізованої бухгалтерії призначаються на посаду і звільняються з посади завідуючим відділом освіти після надання головного бухгалтера.
 
3. Основні функції централізованої бухгалтерії
Централізована бухгалтерія забезпечує:
     3.1. Правильну організацію виконання кошторисів витрат обслуговуваних установ, перевірку бухгалтерських документів відносно своєчасності і правильності їх оформлення і законності здійснюваних операцій. Належний контроль за правильним і економним витрачанням засобів відповідно до відкритих кредитів і затверджених асигнувань і їх цільового призначення з обліком внесених до них в установленому порядку змін, а також за збереженням грошових коштів і матеріальних цінностей. Облік доходів і витрат по кошторисах спеціальних засобів  і облік операцій по інших позабюджетних засобах.
     3.2. Здійснює прийом тарифікаційних списків викладачів і інших педагогічних працівників на навчальний рік. Перевіряє штатні розклади і надає на твердження завідувачу відділом освіти. Нарахування і виплату у встановлений термін заробітної плати робітником і службовцем, своєчасне проведення необхідних розрахунків з підприємствами, організаціями, установами і окремими особами, участь в проведенні інвентаризації грошових коштів, розрахунків і матеріальних цінностей, своєчасне і правильне  виявлення результатів інвентаризації і відображення їх в обліку. Проведення інструктажу матеріально відповідальних осіб, що працюють в обслуговуваних установах, по питаннях обліку і збереження цінностей, що знаходяться на їх відповідальному зберіганні, складання і надання у встановлені терміни бухгалтерської звітності.
     3.3. Зберігання бухгалтерських документів, регістрів обліку, кошторисів витрат і розрахунків до них, а також інших документів, проведення перевірок обліку майново-матеріальних цінностей в матеріально відповідальних осіб, а також вибіркових інвентаризацій в установах, що обслуговуються централізованою бухгалтерією, складання і узгодження з керівниками обслуговуваних установ  кошторисів витрат і розрахунків до них. 
 
4. Права і обов'язки головного бухгалтера централізованої бухгалтерії   
     4.1. Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії, здійснюючи організацію бухгалтерського обліку на основі встановлених правил його ведення, забезпечує: широке використання сучасних засобів автоматизації обліково-обчислювальних робіт, прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку, повний облік грошових коштів, що поступають, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, а також своєчасне відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних з їх рухом, достовірний і точний облік виконання кошторисів витрат обслуговуваних установ відповідно до встановлених правил. Правильне нарахування і своєчасне перерахування платежів до державного бюджету і внесків на державне соціальне страхування, проведення інструктажу працівників по питанням бухгалтерського обліку, контролю, звітності і економічного аналізу. Складання достовірної бухгалтерської звітності на основі первинних документів і бухгалтерських записів, представлення її  у встановлені терміни відповідним органам, здійснення економічного аналізу фінансово-господарської  діяльності обслуговуваних установ за даними бухгалтерського обліку і звітності в цілях правильного і економного витрачання державних коштів. Активна участь працівників централізованої бухгалтерії в розробці і здійсненні заходів, направлених на дотримання державної дисципліни і зміцнення режиму економії, збереження бухгалтерських документів, оформлення і передачу їх в установленому порядку в архів. Вносити пропозиції завідувачу відділом освіти про переміщення працівників централізованої бухгалтерії, їх заохочення за успішну роботу, а також пропозиції про накладення дисциплінарних стягнень на працівників, що порушують трудову і фінансову дисципліну. Давати згоду або відмовляти в ній по питаннях призначення, звільнення і переміщення працівників центральної бухгалтерії, вимоги централізованої бухгалтерії в частині оформлення операцій і надання  в бухгалтерію необхідних документів і відомостей є обов'язковими для всіх підрозділів управління.  
     4.2. Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії спільно з керівниками обслуговуваних установ зобов'язаний ретельно контролювати: дотримання встановлених правил оформлення приймання  і  відпустки товарно-матеріальних цінностей, правильність витрачання фонду заробітної плати, встановлення посадових окладів, строге дотримання штатної, фінансової і касової дисциплін. Дотримання встановлених правил і термінів проведення інвентаризацій грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов'язань, стягнення у встановлені терміни дебіторською і погашення кредиторської заборгованості, дотримання платіжної дисципліни, законність списання з бухгалтерських балансів недостач, дебіторської заборгованості і інших втрат. 
     4.3. Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії активно бере участь в проведенні заходів, застережливих: утворення недостач і незаконне витрачання грошових  коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушення фінансового і господарського законодавства. В разі виявлення незаконних дій посадових осіб (приписки, використання засобів не за призначенням і інші порушень і зловживань) головний бухгалтер докладає про  це завідувачу відділу освіти для прийняття заходів.  
     4.4. Головний бухгалтер встановлює службові обов'язки  для підлеглих йому працівників з тим, щоб кожен працівник  знав круг своїх обов'язків і ніс відповідальність за їх виконання. Працівники обслуговуваних установ, зайняті бухгалтерським обліком, по питаннях організації і ведення обліку і звітності підкоряються головному бухгалтерові. 
     4.5. Вимоги головного бухгалтера в частині порядку оформлення операцій і подання до бухгалтерії необхідних документів і відомостей є обов'язковими для всіх обслуговуваних установ.  
     4.6. Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії має право: вимагати від керівників обслуговуваних установ вживання заходів до підвищення ефективності використання  державних коштів, до посилення збереження соціалістичній власності, перевіряти в обслуговуваних установах дотримання встановленого порядку приймання, оприбутковування, зберігання і витрачання  грошових коштів, товарно-матеріальних і інших цінностей, готувати пропозиції про зниження розмірів премій або позбавлення премій керівників і працівників обслуговуваних установ, що не забезпечують виконання встановлених правил оформлення первинної документації, ведення первинного обліку і інших вимог по організації обліку і контролю.  
     4.7. Завідувач відділу освіти, при якому створена  централізована бухгалтерія, і керівники обслуговуваних установ зобов'язані надавати всіляке сприяння головному бухгалтерові централізованої бухгалтерії у виконання ним обов'язків і використанні прав, передбачених цим положенням. Будь-які спроби переслідування головного бухгалтера за  виконання цих обов'язків і використання прав повинні   рішуче присікатися, а винні в цьому особи - притягуватися до строгої відповідальності. 
  
5. Відповідальність головного бухгалтера централізованої бухгалтерії  
     5.1. Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії несе відповідальність у випадках: неправильного ведення бухгалтерського обліку, слідством  чого з'явилися занедбаність в бухгалтерському обліку і спотворення в бухгалтерській звітності, прийняття до виконання і оформлення документів по операціях, які суперечать встановленому порядку приймання, оприбутковування, зберігання і витрачання грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей. Невчасного і неправильного вивіряння операцій по бюджетних і поточних рахунках в банках, розрахунків з дебіторами і кредиторами, порушення порядку списання з бухгалтерських балансів  недостач, дебіторської заборгованості і інших втрат, складання недостовірної бухгалтерської звітності з вини централізованої бухгалтерії, інших порушень положень і інструкцій по організації бухгалтерського обліку.  
     5.2. Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії несе нарівні із завідуючим відділом освіти відповідальність за: порушення правил і  положень, що регламентують фінансово-господарську діяльність, порушення термінів представлення місячних, квартальних і  річних бухгалтерських звітів і балансів відповідним органам.  
     5.3. Дисциплінарна, матеріальна і кримінальна відповідальність головного  бухгалтера централізованої бухгалтерії визначається відповідно до чинного законодавства. При цьому дисциплінарне стягнення на головного бухгалтера централізованої бухгалтерії накладається завідуючим відділом освіти. 
 
6. Взаємини централізованої бухгалтерії з обслуговуваними установами    
     6.1. Керівники установ, що обслуговуються  централізованою бухгалтерією, несуть повну відповідальність за законність здійснюваних операцій і правильність їх оформлення і зобов'язані своєчасно передавати в централізовану бухгалтерію необхідні для бухгалтерського обліку і контролю документи   (накази, постанови, розпорядження, а також договори, угоди, кошториси, нормативи, табелі обліку робочого часу і інші матеріали). За невчасне, недоброякісне оформлення і складання цих документів, затримку передачі їх для відображення  в бухгалтерському обліку і звітності, за невірогідність тих, що містяться в документах даних, а також за складання документів, що відображають незаконні операції, відповідальність  несуть посадові особи, що склали і підписали ці документи. Списки посадових  осіб, на яких покладається обов'язок складання первинних документів і яким надається право їх підпису, узгоджуються з головним бухгалтером.  
     6.2. Централізована бухгалтерія надає керівникам обслуговуваних установ необхідні їм відомості про виконання кошторисів витрат в терміни, встановлені централізованою бухгалтерією за узгодженням з керівниками цих установ.  
     6.3. Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії розробляє графіки подання всіх необхідних для бухгалтерського обліку і контролю документів, а також здачі документів. Передбачені в графіці терміни подання документів і відомостей, а також розпорядження головного бухгалтера в частині порядку оформлення операцій є обов'язковими для всіх  посадових осіб обслуговуваних установ.  
     6.4. Організація роботи в централізованій бухгалтерії  повинна забезпечити:   повне здійснення керівниками обслуговуваних установ - розпорядниками кредитів – наданих їм прав  і покладених на них обов'язків, своєчасну оплату рахунків за тих, що набувають товарно- матеріальні цінності і послуги, що надаються, правильне кошторисне планування і фінансування, економне витрачання державних коштів. 
     6.5. Всі доручення керівників, пов'язані з фінансовим обслуговуванням установ, не порушуючи чинного законодавства, повинні неухильно виконуватися централізованою бухгалтерією. 
     6.6. Зв'язок з централізованою бухгалтерією, окрім керівників обслуговуваних установ, можуть підтримувати їх заступники, завідувачі господарством, секретарі, лаборанти, особи, на яких покладено завідування учбовими кабінетами, учбово-дослідними ділянками, і інші працівники, призначені  відповідальними за проведення окремих заходів. Централізована бухгалтерія повинна систематично  проводити інструктаж працівників обслуговуваних установ, що мають контакт з бухгалтерією, в частині правильного і чіткого заповнення і оформлення первинних облікових документів. Рахунків на оплату робіт, що виконуються за рахунок фонду заробітної плати  працівників нештатного (не облікового) складу, актів на списання  основних фондів (засобів) і малоцінних і швидкозношуваних предметів, книгами складського обліку, інвентаризаційними описами і іншими документами.
     6.7. Розбіжності між головним бухгалтером централізованої бухгалтерії і керівниками обслуговуваних установ вирішуються завідуючим відділом освіти, при якому створена централізована бухгалтерія.