Відділ освіти Самарської районної у місті Дніпропетровську ради


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум
Календар - Українська, Calendian

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Про РМК


 
Положення
про методичний кабінет відділу освіти Самарської районної
у місті Дніпропетровську ради

 
 
 
 
 

 
1. Загальні положення
     1.1. Районний методичний кабінет відділу освіти Самарської районної у
м. Дніпропетровську ради, далі методичний кабінет, є науково-методичною установою, яка відповідно до чинного законодавства здійснює науково-методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти району, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, що проводиться не рідше одного разу на п’ять років, у період між курсами підвищення кваліфікації відповідно до статті 57 Закону України «Про освіту» (міжкурсовий період).
     1.2. Районний методичний кабінет, який має сучасну навчально-матеріальну і технологічну базу, оснащену мультимедійними засобами, локальну мережу, доступ до мережі Інтернет, а також належне кадрове забезпечення, у тому числі працівниками з науковими ступенями і вченими званнями, може бути науково-методичним центром за погодженням з відповідним інститутом післядипломної педагогічної освіти.
     1.3. Засновником районного методичного кабінету є місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування.
    1.4. У своїй діяльності методичний кабінет керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», «Про місцеве самоврядування», указами і розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства в галузі освіти, в тому числі Міністерства освіти і науки України, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, цим Положенням і своїм статутом.
     1.5. Методичний кабінет підпорядковується засновнику (відділ освіти Самарської районної у місті Дніпропетровську ради) з усіх питань діяльності, а в частині науково-методичного забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти – Дніпропетровському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти.
     Відділ освіти Самарської районної у м. Дніпропетровську ради здійснює фінансування методичного кабінету, надає необхідні приміщення й обладнання, організовує їх ремонт та господарське обслуговування, забезпечує матеріально-технічну базу.
     1.6. Створення, припинення діяльності, реорганізація та ліквідація методичного кабінету здійснюється у встановленому чинним законодавством порядку.
 
 
 
2. Мета, основні принципи та функції діяльності методичного кабінету
     2.1. Головною   метою   методичного   кабінету   є   науково-методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти, організація науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів (далі – навчальні заклади) і розвиток їхньої творчої ініціативи в між курсовий період.  
     2.2. Організація діяльності методичного кабінету ґрунтується на принципах, визначених статтею 6 Закону України «Про освіту», зокрема:
       - демократизму і гуманізму;
       - рівності умов для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його духовного, творчого та інтелектуального потенціалу;
       - безперервності фахового вдосконалення;
       - науковості, гнучкості і прогностичності науково-методичної роботи з педагогічними кадрами;
       - незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.
     2.3. Функції методичного кабінету:
     2.3.1. Цільові:
       прогностична – враховує перспективи розвитку освітньої галузі і спрямована на використання в педагогічній практиці сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень та інноваційних технологій;
       компенсаторна – передбачає надання педагогічним працівникам інформації, яка не була отримана ними під час здобуття вищої педагогічної освіти;
       інформаційно-коригувальна – спрямована на корекцію й оновлення інформації, яка постійно змінюється в результаті розвитку науки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.
     2.3.2. Організаційні:
       трансформаційна – відбір і методичне опрацювання сучасних наукових досягнень у галузі освіти та надання рекомендацій щодо їх трансформування в педагогічну практику навчальних закладів;
       діагностична – систематичний моніторинг навчально-виховного процесу, рівня знань, умінь і навичок учнів у навчальних закладах, їх навчальних досягнень і вихованості, а також професійного рівня педагогічних працівників;
       моделююча – моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників;
       інформаційно-аналітична – вивчення й узагальнення перспективного педагогічного досвіду для його застосування в навчально-виховному процесі та удосконалення професійного рівня педагогічних кадрів;
       організаційно-координувальна – координація діяльності циклових методичних об'єднань району, навчальних закладів;
       соціальна – створення належного психологічного клімату, вивчення і розв'язання конфліктних ситуацій у педагогічних колективах навчальних закладів.
 
 
 
3. Основні напрями і завдання діяльності методичного кабінету
     3.1. Діяльність методичного кабінету здійснюється за такими основними напрямами:
       - науково-методичне забезпечення системи дошкільної та загальної середньої освіти;
       - трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична підтримка інноваційної діяльності в освітній галузі, наукові пошуки та експериментальна робота, яку проводять педагогічні працівники навчальних закладів району;
       - інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників;
       - консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічних наук.
     3.2. Основними завданнями діяльності методичного кабінету є:
     3.2.1. Створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання;
     3.2.2. Координація діяльності методичних кабінетів при навчальних закладах, районних циклових методичних об'єднань і методичних  об'єднань при навчальних закладах;
     3.2.3. Моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів, у тому числі тих, що навчаються за альтернативними підручниками і навчальними посібниками, їх відповідності Державному стандарту початкової загальної освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 № 1717(далі - Державний стандарт початкової загальної освіти), та Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 N 24 (далі – Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти); моніторинг умов забезпечення психічного та фізичного стану учнів навчальних закладів;
     3.2.4. Моніторинг стану психічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку, набуття ними життєвого досвіду та вироблення вмінь і навичок, необхідних для подальшого навчання; стану організації педагогічного процесу і науково-методичної роботи в цих закладах;
     3.2.5. Здійснення організації апробації та моніторингових досліджень навчально-методичного забезпечення дошкільної освіти, підручників, навчальних посібників та іншої навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів;
     3.2.6. Патронаж навчальних закладів, які мають статус експериментальних майданчиків, і надання їм науково-методичної допомоги;
     3.2.7. Вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки їх до атестації; участь у роботі атестаційних комісій, надання на звернення відділу освіти оцінки якості навчально-виховної роботи педагогічних працівників, що атестуються;
     3.2.8. Організація і науково-методичне забезпечення роботи з резервом працівників науково-методичних установ і керівних кадрів закладів освіти району;
     3.2.9. Впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання;
     3.2.10. Взаємодія з науковими відділеннями Малої академії наук України та іншими учнівськими товариствами, участь у проведенні олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів тощо; організація підготовки команд та окремих учнів до участі їх у наступних етапах змагань;
     3.2.11. Організація інформаційно-комунікаційного обслуговування та використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі та діяльності навчальних закладів;
     3.2.12. Вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу;
     3.2.13. Формування  електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників, створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних видань;
     3.2.14. Проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності навчальних закладів і окремих педагогічних працівників;
     3.2.15. Висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічних колективів та окремих педагогічних працівників і проблем розвитку освіти в районі.
     3.3. Методичний кабінет у процесі реалізації покладених на нього завдань взаємодіє з центром практичної психології і соціальної роботи; психолого-медико-педагогічною консультацією, інститутом післядипломної педагогічної освіти, вищими навчальними закладами, творчими спілками, громадськими установами та організаціями тощо.
     3.4. Колегіальним органом керівництва методичним кабінетом є науково-методична рада.
 
 
 
 
4. Кадрове забезпечення методичного кабінету
     4.1. Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти та освітніх галузей Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти до штату районного методичного кабінету входять такі посади:
       - завідувач районним методичним кабінетом;
       - методист в галузі знань;
       - методист з кадрових питань;
       - методист з виховної роботи;
       - методист з експериментально-дослідної роботи;
       - методист районної медико-психолого-педагогічної комісії;
       - методист з дошкільного виховання.
     4.2. Напрями і зміст діяльності методистів та інших працівників методичного кабінету визначаються посадовими інструкціями та функціональними обов'язками залежно від їхньої освіти, кваліфікації та наявних штатних одиниць.
     4.3. При методичному кабінеті створюється бібліотека (медіатека).
     4.4. У складі методичного кабінету можуть створюватися відділи, лабораторії, центри, сектори та інші структурні підрозділи.
     4.5. Методичний кабінет очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади засновником за погодженням з відповідним інститутом післядипломної педагогічної освіти.
     4.5.1. Завідувач:
       - здійснює загальне керівництво діяльністю методичного кабінету, готує план роботи, погоджує і затверджує його в установленому порядку;
       - затверджує структуру методкабінету, посадові інструкції та функціональні обов'язки його працівників;
       - представляє інтереси методичного кабінету у відносинах з відділом освіти, відповідним інститутом післядипломної педагогічної освіти, юридичними і фізичними особами;
       - вносить пропозиції засновнику стосовно чисельності та фонду оплати праці працівників;
       - видає в межах компетенції накази та забезпечує контроль за їх виконанням;
       - приймає на роботу і звільняє з роботи працівників методичного кабінету;
       - розпоряджається майном і коштами методичного кабінету;
       - виконує кошторис, укладає договори, відкриває банківські рахунки тощо;
       - заохочує працівників і накладає на них дисциплінарні стягнення;
       - звітує перед засновником і відповідним інститутом післядипломної педагогічної освіти про результати діяльності методичного кабінету.
     4.5.2. Завідувач є членом колегії (ради з питань освіти) районного відділу освіти.
     4.5.3. Завідувач може мати заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади завідувачем методичного кабінету за погодженням із засновником.
     4.6. Працівникам методичного кабінету встановлюється заробітна плата згідно з тарифними розрядами посад Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 1298, відповідно до чинного законодавства.
 
 
 
5. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення методичного кабінету
     5.1. Матеріально-технічне забезпечення методичного кабінету здійснюється засновником, який забезпечує його необхідними будівлями, обладнанням, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування тощо.
     5.2. Фінансування методичного кабінету здійснюється засновником за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
 
 
 
6. Міжнародне співробітництво методичного кабінету
     Методичний кабінет за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів може:
       - організовувати та проводити міжнародні науково-методичні семінари, конференції, практикуми, наради, виставки тощо;
       - здійснювати обмін і взаємне стажування працівників, брати участь у міжнародних науково-методичних заходах;
       - укладати угоди про співпрацю та реалізацію спільних програм і проектів, установлювати прямі зв'язки з партнерами за кордоном, міжнародними освітніми організаціями, закладами освіти, науковими установами зарубіжних країн у встановленому чинним законодавством порядку.